Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ COOKIES – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία “OPTILAND ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι.Κ.Ε.”, που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Ερμού αρ. 20, Τ.Κ. 62123 (εφεξής καλούμενη ως «Optiland»), έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, στα οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Optiland προβαίνει στη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.optiland.gr.

Τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας είναι:

Όνομα: Ιωάννης Ιωαννίδης
Δ/νση: Ερμού 20, Σέρρες, Τ.Κ. 62123
Email: pelates@optiland.gr

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Πελατών της Optiland καλώντας στο 2321210000 εντός Ελλάδας (αστική χρέωση) ή 0030 2321210000 από χώρες του εξωτερικού, ενώ τα ειδικότερα δικαιώματά σας, μπορείτε να τα ασκήσετε στο φυσικό μας κατάστημα.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η Optiland εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. Ενδεικτικά:

 • Ν. 3471/2006 για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
 • Ν. 3917/2011 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων.
 • Ν. 2225/1994 για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας.
 • Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του».
 • Ν. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων.
 • Ν. 3783/2009 για την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 • καθώς και τις σχετικές Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Optiland συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Optiland και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Μέτρα Ασφαλείας

Η Optiland έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η Optiland εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Εκτέλεση σύμβασης:

Η Optiland επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να περιηγείστε στο διαδίκτυο, και για να είμαστε εν γένει σε θέση να σας παρέχουμε συνδεσιμότητα. Αυτό μας επιτρέπει, επίσης, να εκδίδουμε τον λογαριασμό σας, με βάση τη χρήση σας και να διεξάγουμε πιστωτικούς ελέγχους, όταν υποβάλλετε σχετική αίτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα:

Στο πλαίσιο υποστήριξης των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Optiland, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πρόληψη της απάτης, τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας και τη βελτίωσή τους. Όποτε βασιζόμαστε σε αυτή τη νoμιμοποιητική βάση για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, αξιολογούμε πάντοτε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα «Τα δικαιώματά σας» της παρούσας πολιτικής.

Συμμόρφωση με μια υποχρεωτική νομική υποχρέωση:

Η Optiland ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η Optiland συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

 • Αγοράζετε (online, μέσω τηλεφώνου ή στο φυσικό μας κατάστημα) προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς.
 • Εγγράφεστε για την αγορά κάποιου προϊόντος ή για την παροχή προς εσάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης – Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο της Εταιρίας μας.
 • Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».
 • Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
 • Χρησιμοποιείτε το δίκτυό μας ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Optiland.
 • Επισκέπτεστε ή πλοηγήστε στην ιστοσελίδα της Optiland.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλους οργανισμούς, εφόσον απαιτείται, όπως ενδεικτικά φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε πληροφορίες από άλλους, εταίρους και θυγατρικές εταιρίες μας.

Η Optiland συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 1. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων), διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, δ/νση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία:
  • παρέχετε εσείς οι ίδιοι, είτε με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης – Σύμβασης Παροχής υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο της Optiland, είτε με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας,
  • αφορούν τις επικοινωνίες σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως,
  • καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της Optiland, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της Optiland.
  • αφορούν καταγγελίες ή/και παράπονα δικά σας ή/και τρίτων σε αρμόδιες διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές,
  • αφορούν αιτήματα αρμόδιων διοικητικών, αστυνομικών, εισαγγελικών, δικαστικών και εν γένει Δημοσίων Αρχών προς την Optiland για παροχή στοιχείων συνδρομητών της Εταιρείας μας.
 2. οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της Optiland, στοιχεία εξόφλησης λογαριασμών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας, στοιχεία τα οποία αφορούν αμφισβητήσεις, οικονομικές εκκρεμότητες συνδρομητών, περιστατικά απάτης και δύνανται να προκύπτουν:
  • από τη μεταξύ ημών σύμβαση και την εκτέλεση αυτής,
  • τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι,
  • τα έχουμε λάβει από εταιρείες ελέγχου πιστοληπτικής φερεγγυότητας, όπως ο ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ ή/και η ICAP.

Η Optiland υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, αιτήσεις συνδρομητών και λοιπή αλληλογραφία) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση σας ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες από την Optiland και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Optiland οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε:

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Optiland στις οποίες έχετε εγγραφεί ή χρησιμοποιείτε. Στις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση e-mail.
 • Τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δραστηριότητες, εφόσον μας τις γνωστοποιήσετε, ή τις συνάγουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Τη μεταξύ μας επικοινωνία – όπως για παράδειγμα η καταγραφή ή μαγνητοφώνηση μίας κλήσης που πραγματοποιείτε προς κάποιο τηλεφωνικό μας κέντρο, όποτε τούτο σύμφωνα με την νομοθεσία επιτρέπεται, ενός e-mail, μίας επιστολής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας επιχειρήσετε.
 • Πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό σας – όπως ημερομηνίες πληρωμής, εγγραφή σε υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συνδέεται με έναν λογαριασμό.
 • Την αγορά, ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση τερματικού εξοπλισμού, και στοιχεία αυτού.
 • Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως:
  • Τους τηλεφωνικούς αριθμoύς που καλείτε ή στους οποίους στέλνετε μηνύματα (ή τους αριθμούς από τους οποίους λαμβάνετε μηνύματα ή κλήσεις).
  • Την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια – όγκο των κλήσεων και των μηνυμάτων που στέλνετε ή λαμβάνετε μέσω του δικτύου, καθώς και τη θέση σας (κατά προσέγγιση) ενόσω πραγματοποιούνταν η σχετική επικοινωνία.
  • Το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα, για προβλήματα του δικτύου ή άλλα γεγονότα που επηρεάζουν τις υπηρεσίες δικτύου.
  • Τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των ιστοσελίδων μας από το κινητό ή τον υπολογιστή σας, και ως εκ τούτου τις σελίδες που επισκεφθήκατε.
  • Tην ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της πλοήγησής σας, καθώς και την τοποθεσία σας (κατά προσέγγιση) στη διάρκεια της πλοήγησης αυτής.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Στην Optiland πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

 • Να σας παρέχουμε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς, και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της παραγγελίας σας.
 • Να σας πληροφορούμε γενικά για νέα προϊόντα και υπηρεσίες (εκτός αν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).
 • Να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε εσάς. Αυτή η επεξεργασία αφορά υπηρεσίες, οι οποίες δεν εντάσσονται στη μεταξύ μας συμφωνία, υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τον τόπο που βρίσκεστε, όταν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές (δεδομένα θέσης), αλλά και την επικοινωνία με μηνύματα σχετικά με αλλαγές σε προϊόντα ή υπηρεσίες.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Ο τρόπος χρήσης περιλαμβάνει τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα, τα δεδομένα θέσης και τις πληροφορίες πλοήγησης (σημειωτέον ότι δεν θα λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, εφόσον το επιλέξετε).
 • Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των λογαριασμών σας.
 • Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση του δικτύου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες άλλων εταιριών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας).
 • Να προστατεύουμε το δίκτυό μας και να διαχειριζόμαστε τον όγκο των κλήσεων και γενικότερα της χρήσης του δικτύου.
 • Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το δίκτυο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέροντα προϊόντα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
 • Να αποτρέπουμε και να διαχειριζόμαστε την απάτη ή άλλα εγκλήματα, να εισπράττουμε χρέη και απαιτήσεις από τους οφειλέτες μας.
 • Να παρέχουμε συγκεντρωτικές αναφορές σε τρίτους (όπως αναφορές που δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες μέσω των οποίων ταυτοποιείται ένα πρόσωπο).
 • Να παρέχουμε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Να διενεργούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, στις περιπτώσεις που υποβάλετε αίτηση για σύμβαση παροχής υπηρεσιών και να αξιολογούμε τη σχετική αίτηση.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις σταματήσουμε να τα χρειαζόμαστε για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Ωστόσο, θα τηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του συμβολαίου σας (ως νομική υποχρέωση). Σε κάθε περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα οφειλή, ή αίτημα επίλυσης διαφοράς, ή καταγγελία του συνδρομητή ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Η Εταιρία μας, ή κάποιος από τους συνεργάτες μας, ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσα σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Optiland, εκτός εάν έχετε απεγγραφεί από τις λίστες των προωθητικών ενεργειών. Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου στον φυλλομετρητή – browser) και άλλες τεχνικές. Μέσω των παραπάνω τεχνικών συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τα διαδικτυακά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε persistent cookies (cookies που παραμένουν συνδεδεμένα με τον φυλλομετρητή σας (browser)) καταγράφοντας λεπτομέρειες που θα μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα, θα βρείτε στην ενότητα «Πολιτική Cookies».

Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση cookies που επιθυμείτε, ή να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser), ώστε να σας ενημερώνει κάθε φορά που μία ιστοσελίδα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει cookies.

Η Optiland δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 1. για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή
 2. για τους σκοπούς της διαβίβασης μίας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
 3. για τη χρέωση των συνδρομητών και την πληρωμή των διασυνδέσεων, ή
 4. προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή
 5. για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή
 6. για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή άλλων φυσικών προσώπων, ιδίως, όταν πρόκειται να παρέχει, στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος, ή
 7. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή
 8. όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, απευθείας εμπορικής προώθησης και εν γένει εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της Optiland,
 9. καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχετε ειδικώς αιτηθεί.

Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η Optiland λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, καθώς και τα δεδομένα όγκου δεδομένων, χρόνου χρήσης των υπηρεσιών της που παράγονται με διαφορετική νομική βάση ανά περίπτωση, όπως προεκτέθηκε. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε άλλους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διασύνδεσης των δικτύων ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Open Network Provision), σε συνεργάτες δικαιόχρησης και σε συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής της σχετικής υπηρεσίας, της μετάδοσης της επικοινωνίας και της χρέωσης αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από τη χρήση των υπηρεσιών ή/και δικτύων, όπως: η χρήση εντός και εκτός παγίου, ο τύπος, το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά των συσκευών σας, δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο σύνδεσης και στην παραμετροποίηση των συσκευών σας, η εξόφληση λογαριασμών, τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Optiland με σκοπό τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της και της παροχής σχετικών προνομίων και προσφορών προς όφελος των συνδρομητών της. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να πραγματοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των συνδρομητών με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και τη διερεύνηση των τυχόν προβλημάτων που οι συνδρομητές μας δύνανται να αντιμετωπίζουν. Η Optiland προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον καταναλωτή εκτέλεση της σύμβασης, αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας, προς όφελος των συνδρομητών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωσή σας πριν από τη λήξη του συμβολαίου σας. Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η Optiland επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους-οφέλους της καταναλωτικής σας δαπάνης.

β. Η Optiland σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η Optiland έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών.

γ. Η Optiland σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των λογαριασμών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών. Η Optiland εν προκειμένω συνεργάζεται με το Δικηγόρο του Πρωτοδικείου Σερρών Νικόδημο ΕΛ. Σταυρίδη και διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί την εν λόγω λίστα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας εταιρείες είσπραξης, με προηγούμενη ανάρτηση της ανανεωμένης λίστας στην παρούσα Πολιτική και χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή σας. Για το λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεσθε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προκειμένου να λαμβάνετε γνώση της επικαιροποιημένης λίστας κάθε φορά. Επίσης, η Optiland δύναται να αναζητά στοιχεία που αφορούν την πιστοληπτική σας ικανότητα πριν από την ενεργοποίηση ή την αναβάθμιση της σύνδεσής σας.

δ. Η Optiland, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ή για λόγους εμπορικής έρευνας ή/και εμπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

Για τους ανωτέρω σκοπούς και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) η Optiland δύναται να διατηρεί κλήσεις των συνδρομητών με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και με το Τμήμα Πωλήσεων, οι οποίες διατηρούνται για όσο χρόνο προβλέπεται στο νόμο.

Μητρώο του αρ. 11 Ν. 3471/2006

Σύμφωνα με το Ν. 3471/2006 η Optiland υποχρεούται να καταχωρεί τους αριθμούς κινητής και σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της που δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για εμπορική προώθηση προϊόντων στο Μητρώο του αρ. 11, το οποίο είναι διαθέσιμο σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Αντιστοίχως συλλέγει κάθε μήνα τα Μητρώα του αρ. 11 των λοιπών παρόχων για να αποκλείσει τους εν λόγω καταχωρημένους αριθμούς από τις τηλεφωνικές κλήσεις για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον δεν έχει λάβει ειδική προς τούτο αντίθετη δική σας συγκατάθεση ή εφόσον δεν συντρέχει έτερος νόμιμος λόγος επεξεργασίας.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα που σας αφορούν με:

 • Εταίρους και συνεργάτες, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε.
 • Εταιρίες που έχουν αναλάβει να παρέχουν υπηρεσίες στο ή για λογαριασμό της Optiland.
 • Φορείς και οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, καταλόγους επιχειρήσεων και υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.
 • Δικηγορικές εταιρίες/δικηγόρους, ή εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ή οργανισμούς με συναφή δραστηριότητα.
 • Αστυνομικές και εποπτικές αρχές, διοικητικούς φορείς, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές στις οποίες είτε οφείλουμε να παρέχουμε πληροφορίες είτε αυτές εξουσιοδοτούνται από το νόμο να τις ζητούν.
 • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης ανάγκης). Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε μεταξύ άλλων πληροφοριών και τη γεωγραφική σας θέση.

Θα αποκαλύψουμε δεδομένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία από την απάτη, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας και για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και την περιουσία μας.

Σε περίπτωση που η Εταιρία μας συγχωνευθεί ή πωληθεί σε άλλον οργανισμό, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς στον νέο οργανισμό.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών σε χώρες εκτός της ΕΟΖ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη) υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι συνεργάτες ή προμηθευτές μας είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΟΖ.

Ενδέχεται, τέλος, να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με συνεργαζόμενες εταιρίες, τις οποίες επιλέγουμε βάσει όλων των σχετικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και κανόνων που θέτει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Μέριμνα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες που ελέγχουν και βελτιώνουν διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς. Οι ομάδες ασφαλείας μας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παραπάνω οργανισμών προς τα κριτήρια που έχουμε θέσει.

Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου (όπως τα e-mails) δεν είναι ασφαλής χωρίς εφαρμογή κρυπτογράφησης. Οι επικοινωνίες που επιχειρείτε ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά δεδομένων μέσω διαφόρων χωρών, λόγω της φύσης του διαδικτύου. Η Optiland δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχό της.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (δικαίωμα πρόσβασης).

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (δικαίωμα διόρθωσης).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν. Ειδικά στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς, ώστε να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε (δικαίωμα εναντίωσης).

Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως το e-mail, τα γραπτά μηνύματα, το τηλέφωνο, κ.λ.π.). Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας (δικαίωμα περιορισμού).

Μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (δικαίωμα φορητότητας).

Μπορείτε να ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Είτε απευθυνόμενοι, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομία, στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας μας με την υποβολή σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου νόμιμου δημόσιου εγγράφου, ενώ σε περίπτωση εξουσιοδότησης θα συνοδεύεται από αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων ή άλλων νόμιμων δημόσιων εγγράφων τόσο του εξουσιοδοτούντα όσο και του εξουσιοδοτούμενου, προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία σε κάθε περίπτωση.
 • Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας, ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail, την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Η Optiland δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική παραλαβή του αιτήματός σας.​

Διευκρινίζουμε ότι το αίτημα σας για πρόσβαση και ενημέρωση για τις εισερχόμενες κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί. Το αίτημά σας για πρόσβαση και ενημέρωση για τις εισερχόμενες κλήσεις σε αριθμό σταθερού τηλεφώνου σας μπορεί να ικανοποιηθεί υπό προϋποθέσεις και μόνο όσον αφορά στις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς απόκρυψη καλούσας γραμμής.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή (ΑΠΔΠΧ)

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).